Waarom investeren in een degelijk welzijnsbeleid?

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

Meer en meer wordt algemeen welzijns- en preventiebeleid gezien en ook aanvaard als één van de kerntaken van de onderneming, zoals het financiële, commerciële en administratieve departement dat ook zijn.

Door deze verschuiving zien ook de werkgevers het welzijnsbeleid niet meer als louter een last, overbodige kost en onnodig tijdsverlies, maar gaan zij ook het nut van deze investeringen inzien.

Ondernemingen die een accuraat welzijnsbeleid voeren zien het aantal ongevallen en langdurig zieken afnemen.  het spreekt voor zich dat dit enkel positieve gevolgen heeft voor de onderneming, zowel op productief als op financieel vlak.

Door te investeren in een degelijk uitgewerkt welzijnsbeleid zullen de zaakvoerders van KMO's zich indekken tegen mogelijke vervolgingen en sancties voor inbreuken gepleegd op de welzijnswetgeving.

Tenslotte willen we ook benadrukken dat het invoeren van een welzijnsbeleid in de onderneming een positieve invloed zal hebben op de mate waarop de werknemers zich associëren met het bedrijf.  Werknemers die zich gewaardeerd voelen zullen uiteraard beter presteren wat zonder twijfel een positieve afspiegeling op de bedrijfsresultaten en de klantenrelaties zal hebben.

Hieronder geven we een beknopte beschrijving van de hoofdbestanddelen van een basispakket voor welzijnsbeleid.  In een eerste fase werken wij steeds met dit basispakket, omdat vele bedrijven administratief niet veel documenten ter beschikking hebben en wij vinden dat onderstaande documenten een goede basis vormen om een welzijns- en preventiebeleid verder uit te bouwen.

Risicoanalyse

Startpunt van elk preventiebeleid is het opstellen van een risicoanalyse. Vertrekkende vanuit de activiteiten van een bedrijf wordt nagegaan welke risico aan deze activiteiten kunnen toegewezen worden.  Vervolgens zullen al deze risico's beoordeeld worden.  Hieruit kan worden afgeleid welke risico's prioritair behandeld moeten worden.

Veiligheidsfiches machines

In vele ondernemingen worden tal van machines en gereedschappen gebruikt.  Dit brengt onmiskenbaar grote risico's met zich mee.  Het belangrijk dat de werknemers naast een goede opleiding ook over een toereikende documentatie van desbetreffende machines beschikken.  Een handleiding is echter lastig en tijdrovend om te raadplegen en daarom stelt Jolexco Veiligheidsfiches (VIF) voor machines op waar, volgens een uniform formaat, de belangrijkste gegevens en veiligheidsvoorschriften van deze machines worden beschreven.

 

Globaal preventieplan

Na het opstellen van een risicoanalyse worden de resultaten verwerkt in het Globaal Preventieplan. Dit is het basisdocument inzake preventie en welzijn in de onderneming.  In dit plan worden ook de voorgestelde preventiemaatregelen en de te nemen acties neergeschreven.  Voor elke actie wordt een verantwoordelijke aangeduid en een streefdatum.

Veiligheids- en gezondheidskaarten

Voor de gevaarlijke producten die in de onderneming gebruikt worden kan dezelfde redenering gevolgd worden.  In sommige gevallen beschikt het bedrijf wel over MSDS-fiches (Material Safety Data Sheets) van deze producten, maar die zijn omslachtig en soms zelfs in een vreemde taal opgesteld.  Om die reden maakt Jolexco voor elk product een Veiligheid- en gezondheidskaart (VGK) waar eveneens volgens een uniform formaat de belangrijkste eigenschappen en gevaren worden aangegeven.

Jaaractieplan

Eénmaal het Globaal Preventieplan afgewerkt, moet er overgegaan worden tot het opstellen van een Jaaractieplan, waarin de acties die over het lopende jaar gaan worden opgesomd.  Belangrijk hierbij is om ook de status van de actie en het budget op te geven.

Intern Noodplan

In het bedrijfsleven worden werknemers vaak blootgesteld aan onveilige situaties.  Een degelijk preventiebeleid kan vele ongelukken voorkomen, maar is geen 100% garantie op een ongevallen-vrije werkplek.  Daarom is het belangrijk om ook goed om stil te staan wat er moet gebeuren wanneer er zich toch een arbeidsongeval voordoet.  Hiervoor wordt een Intern Noodplan opgesteld, met aanwijzingen hoe er moet gehandeld worden bij bijvoorbeeld brand, gasgeur, arbeidsongevallen, evacuatie.