Veelgestelde vragen

Is preventie ook nodig in 100% kantooromgeving


De wet is zeer duidelijk op dit vlak. De werkgever heeft de verplichting om een welzijnsbeleid in te voeren vanaf het moment dat hij zijn eerste werknemer in dienst neemt. Deze verplichting geldt voor elk bedrijf, ongeacht de activiteiten van de onderneming. Ook in een bedrijf waarin enkel administratieve taken uitgevoerd worden moet een preventiebeleid gevoerd worden. De risico's in kantooromgevingen zijn weliswaar verschillend vergeleken bij industriële omgevingen, maar daarom niet onbestaand of minder gevaarlijk. Thema's zoals ergonomie, psychosociale aspecten, inrichting van de werkplaats, blootstelling aan geluid, verlichting, verluchting, klimaat moeten zeker ook in een kantooromgeving het voorwerp vormen van een risicoanalyse en het opstellen van preventiemaatregelen.
Wat zijn de verplichtingen van de werkgever?


De werkgever moet zorgen voor :

  1. Opstellen van een dynamisch welzijnsbeleid
  2. Hij moet hiervoor middelen vrijmaken
  3. Hij moet het preventiebeleid communiceren naar de werknemers en hen ook de nodige opleidingen laten doen.
Heeft de werknemer ook verplichtingen?


Ja! De werknemers moeten onder andere :

  1. Gevaarlijke situaties melden aan zaakvoerder of ploegbaas.
  2. Zorg dragen voor materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen
  3. Steeds de aanwezige en ter beschikking gestelde veiligheidsvoorzieningen gebruiken.
  4. Het is verboden veiligheidsvoorzieningen te demonteren
Wat zijn de sancties bij inbreuken op de welzijnswetgeving?


Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke administratieve geldboeten bij een inbreuk op de welzijnswetgeving :