Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid 05.png

In het onderdeel arbeidsveiligheid gaan we ons voornamelijk bezig houden met de fysische veiligheid van de arbeiders. 

Meer in het bijzonder worden volgende items onder de loep genomen : 

 • Werkposten en werkplaatsen

 • Machines en gereedschappen

 • Electrische risico's

 • Brandgevaar

 • Beschermingsmiddelen

 • ...

Werkplaats en werkposten

Eén van de hoofdverplichtingen in het preventiebeleid is het bestrijden van de risico's aan de bron, bij het ontstaan.

Daarom is het zeer belangrijk om reeds tijdens de ontwerpfase van nieuwe werkplaatsen en werkposten een grondige studie uit te voeren om zoveel mogelijk risico's aan de oorsprong uit te sluiten.

Een aantal elementen die bijzondere aandacht vereisen zijn onder andere : 

 • Ligging

 • Productieproces

 • Gebruikte materialen

 • Installaties

 • Werkmethoden

Machines en gereedschappen

Het gebruik van machines en gereedschappen kan bij het uitvoeren van vele werkzaamheden niet meer weggedacht worden.

Indien deze machines en gereedschappen doordacht zijn ontworpen, aan de nodige veiligheidsnormen voldoen, opleiding voor het personeel voorzien is en de nodige veiligheidsinstructies opgemaakt zijn, kunnen deze machines en gereedschappen bijdragen aan een verhoogde productiviteit en een verhoogd welzijnsgevoel bij de werknemers.  Het Europese normeringsbeleid heeft op een betekenisvolle wijze bijgedragen tot de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de gebruikers.

Echter, wanneer die hiervoor vermelde voorwaarden niet voldaan zijn, kunnen deze machines en gereedschappen een bron zijn van vele ongelukken, vaak met ernstige afloop.

Daarom is het enorm belangrijk om deze gevaarlijke situaties ten gronde te analyseren en zodoende de nodige maatregelen te treffen om anderzijds deze risico's trachten uit te sluiten of anderzijds ze tenminste zo goed mogelijk trachten te beperken.

Brandgevaar

Vuur en warmte hebben, sinds de ontdekking en beheersing ervan, altijd een fundamentele plaats ingenomen in het dagelijks leven.  Vandaag draagt het ook bij in het welzijnsproces en in de technologische activiteit in de productieomgeving.

Een nadeel van deze energiebron is dat zij ook grote risico's met zich meedraagt, zowel voor personen als voor goederen en gebouwen. Wanneer vuur niet onder controle kan gehouden worden resulteert dit in zeer gevaarlijke, schadelijke en vernietigende gevolgen.

Naast de materiële schade kan de schade bij de mens zeer groot zijn (brandwonden, verstikking, rookvergiftiging).

De brandveiligheid moet om die reden een reeks middelen bevatten om anderzijds branden te voorkomen en anderzijds, mocht er zich toch een brand voordoen, de verspreiding ervan tegen te gaan en de menselijke en materiële schade zo klein mogelijk te houden.

Brandbestrijding omvat daarom ook twee onderdelen: preventie en bescherming.  Door preventieve handelingen te ondernemen tracht men te voorkomen dat een brand zal ontstaan. Bescherming treedt in werking nadat een brand is uitgebroken en is een techniek die de materiële en menselijke schade zal trachten te beperken.

Electrische risico's

Eén van de meest gebruikte energiebronnen, zowel in de industrie als voor huishoudelijk gebruik, is elektriciteit.  Door zijn wijdse verspreiding is deze energiebron jammer genoeg ook één van de voornaamste oorzaken van arbeidsongevallen.

De werkgever is verplicht om alle nodige maatregelen te nemen zodat de aanwezigheid van electriciteit geen risico vormt voor de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers.

Om blootstelling aan elektrische risico's te voorkomen moeten de meest aangewezen maatregelen getroffen worden en moeten de technieken en procedures om te werken in de nabijheid van elektrische installaties aan de wettelijke voorschriften voldoen.