Arbeidshygiëne

Arbeidshygiene 03.jpg

Bij het onderzoeken naar de arbeidshygiëne wordt gekeken welke omgevingsfactoren een invloed kunnen hebben op de gezondheid van de werknemers.  

Deze factoren worden onderverdeeld in 3 groepen.  Ten eerste zijn er de fysische agentia, vervolgens is er de blootstelling aan chemische producten (organische en anorganische) en tenslotte de blootstelling aan biologische factoren.

Belangrijk in deze materie is de mate van blootstelling aan de diverse agentia.  Meestal zijn er vooropgestelde maximumwaarden die niet mogen overschreden worden, zodanig dat de gezondheid van de werknemers niet in het gedrang komt.

Wij maken hierbij onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke factoren.  Intrinsieke factoren zijn deze waarover de persoon in kwestie geen invloed kan uitoefenen (geslacht, leeftijd, gevoeligheid van de persoon).  Bij extrinsieke factoren is het gedrag van de persoon wel van invloed (blootstellingsgraad, voeding, blootstelling aan andere schadelijke stoffen zoals bijvoorbeeld tabak of alcohol).

Fysische agentia : 

Fysische agentia zijn samengesteld door vormen van energie (warmte, geluid, electromagnetisch, licht, ....) die aanwezig zijn in het arbeidsmilieu en dit gebruiken om zich voor te bewegen van de bron naar de ontvanger (= werknemer).

Geluid is de meest voorkomende "vervuiler" in de industrie.  Bijna geen enkele arbeider zal niet blootgesteld worden aan, periodieke of permanente, geluidsoverlast. lawaai wordt ook wel eens omschreven als een onaangenaam of ongewenst geluid.  Geluidsoverlast is niet enkel storend, maar ook gevaarlijk en kan doofheid teweegbrengen.  Tevens kunnen gevaarlijke situaties ontstaan wanneer werknemers door toedoen van geluidsoverlast niet goed meer met elkaar kunnen communiceren.

Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen continue geluidsoverlast, die veelal minder extreem aanwezig is en daardoor eerder aanleiding zal geven tot een langzame verslechtering van het gehoor.  impactgeluid is geluid dat zeer snel komt en ook zeer snel weer weggaat.  Het is vaak heviger en de blootstelling moet zeer goed gemonitord worden.  Zo moet er tussen elke impact een bepaalde tijd in acht genomen worden en moeten deze impacts beperkt worden gedurende een werkdag.

Chemische agentia : 

 

Er bestaan duizenden chemische samenstellingen die gebruikt worden in de industrie en het bedrijfsleven en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.  Het schadelijke effect van deze substanties is het gevolg en de eigenschappen van de onderdelen ervan.  Onder giftig wordt verstaan : de mogelijkheid van de stof om aan een organisme schade toe te brengen.

Het giftige effect van deze chemische producten kan op verschillende manieren in het organisme van de werknemer terecht komen :

 • langs de ademhaling

 • langs de huid 

 • via de spijsvertering

 • via wonden

Het meest voorkomende is het binnendringen via de luchtwegen.  Het meest gevaarlijke daarentegen is de penetratie via wonden, omdat het giftig bestanddeel zo direct in de bloedbaan terecht komt en zo over het ganse organisme verspreid kan worden.

Er bestaan verschillende factoren die de respons van het lichaam op deze stoffen beïnvloeden : 

 1. ​De eigenschappen van de stoffen

 2. De materiële omstandigheden van de blootstelling (duur, concentratie, omgevingsfactoren)

 3. Het individu zal (wijze waarop de stof binnendringt, leeftijd, geslacht, gewicht, algemene fysische conditie)

Biologische agentia : 

 

Wanneer ew over biologische agentia praten, verwijzen we naar de blootstelling aan levende organismen of hun afgeleiden die in staat zijn om het even welke infectie, allergie of vergiftiging bij de mens te veroorzaken. Anders dan bij de fysische of chemische agentia gaat het hier over levende organismen die het lichaam binnendringen en overdraagbare infectieziekten teweegbrengen.  

Voorbeelden hiervan zijn : tetanus, hepatitis B, tyffus, maltakoorts,...

Deze infectieziekten kunnen op verschillende wijzen overgedragen worden : 

 • Door gewoon contact

 • Dringen het lichaam binnen via wonden

 • Door inademing of inslikken

Industrieën waar deze biologische agentia aanwezig zijn : 

 • Voedingsindustrie

 • Farmaceutische industrie

 • Landbouw en veeteelt

 • Ziekenhuizen en onderzoekslaboratoria

 • Wol industrie

 • Katoen industrie

 • Productie van organische meststoffen.